Огнян Стоянов: Да се разкрие изнесено гише на кадастъра в Община Горна Оряховица

28.02.2019г.

Предлагам да се разкрие изнесено гише на кадастъра в Община Горна Оряховица. Няма никакви законови пречки, а самата Агенция подкрепя откриването на такива услуги по места“. Това каза общинският съветник Огнян Стоянов от БСП по време на днешната редовна сесия. В Общинския съвет той отправи предложението си до кмета и подчерта ползите от него.  „Законът за кадастъра и имотния регистър дава възможност Общинските администрации да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване на гражданите с кадастрална информация. Съществува законова възможност да бъдат оправомощени със заповед служители на общинските служби по земеделие и на общинските администрации да извършват административните услуги, които предоставя кадастъра“, обясни Стоянов пред колегите си. Това означава, че общините могат да издават на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра. Много общини вече са направили подобни споразумения с Агенцията и гражданите им се ползват от подобреното административно обслужване. Упълномощените служители могат да приемат заявления за издаване на официални документи- като скица на поземлен имот; скица на сграда; схема на самостоятелен обект.

„Създадената чрез закона възможност има за цел да облекчи българските граждани, като им спести време, средства за придвижване до областния център и разходи по услугата“, подчерта Стоянов и попита- има ли готовност Община Горна Оряховица да въведе изнесено гише за услуги от кадастъра. Като възможен срок услугата да започне той определи месец април, а преди това трябва да бъде приета наредба, чрез която да се определят дължимите такси за услугата.