За община Полски Тръмбеш и ОбС на БСП

Територията на община Полски Тръмбеш е 463.660 кв. км. Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд - 391.4 кв. км., фонд населени места - 25.2 кв. км., горски фонд 38.7 кв. км., водни течения и площи - 6 кв.км, територии за транспорт - 2.3 кв.км. Общината обхваща един град и четиринадесет села: град П. Тръмбеш и селата Вързулица, Иванча, Каранци, Климентово, Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Петко Каравелово, Полски Сеновец, Раданово, Страхилово и Стефан Стамболово. Общинският център отстои на 45 км. от град Свищов, на 36 км. от град Велико Търново, на 35 км. от град Павликени, на 33 км. от град Горна Оряховица, на 22 км. от град Бяла и на 40 км. от град Стражица.

За името на Полски Тръмбеш има няколко предположения. Едно от тях е свързано с думите “тръни” и “беше”, поради характера на местността. Друго предположение е, че името произлиза от турската дума “тремпе” - тъпан за разгласа. Селището е обявено за град през 1964 година. Преобладаващият релеф на общината е равнинен. В източната част той преминава в хълмисто-равнинен. Особеностите на релефа, преминаващите през общината р. Янтра и р. Елия, са условия за развитие на селскостопанска, промишлена, транспортно-съобщителна и комуникационна дейност. Единственият природен запас са откритите до общинския център залежи на доброкачествена мергелна глина. В селата Каранци, Обединение и Полски Сеновец има разкрити кариери за добив на строителен камък, които към настоящия момент не се експлоатират. Речното корито на р. Янтра е източник на инертни материали - чакъл и пясък, намиращи приложение в строителството.

Ограничените и недостатъчни водни ресурси на общината се състоят от повърхностно течащи и подпочвени води. Важно място заема р. Янтра с притока си р. Елия. По поречието й са изградени помпени станции. Водосборният басейн на реката е 86 кв.км. Голяма част от водния баланс на общината е осигурен от не напълно проучени подпочвени води. В общината има разкрити източници на дълбоко подпочвени минерални води с хипотермален произход. Температурата им се движи между 44оС и 47оС, а общата минерализация е 3.5 - 5.7 г. в литър вода. В западната част на град Полски Тръмбеш се намира сондаж за минерални води. Изградените сгради и съоръжения на “Минерален извор и бани - лятна къпалня” са с площ 2872 кв.м.

Традиционни мероприятия, които се провеждат в общината са: честването на 9 май, 18 юни – годишнина от разстрела на ятаците в с. Павел, 22 юни – годишнина от разстрела на ятаците от Полски Тръмбеш, 8 септември – празник на града, 9 септември и други.

Народният представител от БСП лява България Мариана Бояджиева опитва от вкусотиите, приготвени на традиционния и шарен празник „Павел фест“ – фестивал на чушката, домата и традиционните храни в с. Павел, община Полски Тръмбеш.

Организацията на БСП в гр. Полски Тръмбеш е създадена през месец септември 1919 г.

В момента в Общинската организация на БСП членуват 350 социалисти. Броят на ОПО е 16. Те са изградени на териториален принцип. Две са в гр. Полски Тръмбеш и по една организация във всички съставни села на общината, а именно: Куцина, Петко Каравелово, Раданово, Стефан Стамболово, Полски Сеновец, Обединение, Иванча, Климентово, Каранци, Орловец, Масларево, Страхилово, Павел и Вързулица. Председател на ОбС на БСП е Иван Петров Иванов. Заместник председатели са: инж. Киро Йорданов Маринов и д-р Виолета Русинова Русева. Председател на ОбКК е Георги Йорданов Станчев. Председател на ОЖСПС е д-р Виолета Русинова Русева. Председател на МО в БСП е Марина Руменова Костадинова. Председател на движението на ветераните в БСП  е Георги Кръстев Некезов.

ИБ на ОбС на БСП е в състав от 11 члена, а именно:

Иван Петров Иванов

Инж. Киро Йорданов Маринов

Д-р Виолета Русинова Русева

Георги Александров Чакъров

Инж. Пламен Петров Минева

Марина Руменова Костадинова

Любомир Йосифов Ламбев

Марин Василев Маринов

Елена Михайлова Якова

Александър Петков Коев

Цонка Маринова Илиева

Пленумът на Общинската организация е в състав от 35 члена, а броят на делегатите на Общинската конференция е 71 члена.

            Секретари на ОПО са:

Валентина Тодорова Димова – I-ва ОПО Полски Тръмбеш

Марина Руменова Костадинова – II-ра ОПО Полски Тръмбеш

Ботьо Ганчев Хаджиев – ОПО с. Стефан Стамболово

Цонка Маринова Илиева – ОПО с. Куцина

Стоян Александров Андреев – ОПО с. Иванча

Стоянка Желязкова Антонова – ОПО с. Петко Каравелово

Елена Михайлова Якова – ОПО с. Климентово

Мария Костадинова Йосифова – ОПО с. Обединение

Димитър Кънев Димитров – ОПО с. Павел

Георги Димитров Димитров – ОПО с. Каранци

Нели Иванова Илиева – ОПО с. Страхилово

Йорданка Тодорова Прашанова – ОПО с. Полски Сеновец

Марин Василев Маринов – ОПО с. Масларево

Генчо Тодоров Йорданов – ОПО с. Вързулица

Рашко Михайлов Рашков – ОПО с. Раданово

Виолета Атанасова Георгиева – ОПО с. Орловец

Като числен състав най-голяма е Първа ОПО Полски Тръмбеш, в която членуват 55 социалисти. Сравнително големи са и организациите в селата Обединение – 33 члена, Полски Сеновец – 30 члена и Стефан Стамболово – 29 члена.Тези 4 организации, плюс организациите в селата Иванча, Куцина, Орловец, Масларево, Павел и Климентово, водят редовен организационнен живот.

С  Т  Р  У  К  Т  У  Р  И на Общинската организация на БСП в град Полски Тръмбеш:

      ИБ на ОбС на БСП:

Иван Петров Иванов – Председател

Инж. Киро Йорданов Маринов  - Зам. Председател

Д-р Виолета Русинова Русева – Зам. Председател

Елена Михайлова Якова – Секретар

Георги Александров Чакъров

Инж. Пламен Петров Минев

Марина Руменова Костадинова

Марин Василев Маринов

Любомир Йосифов Ламбев

Александър Петков Коев

Цонка Маринова Илиева

ПЛЕНУМ НА Общинската организация:

Александър Петков Коев
Ботьо Ганчев Хаджиев
Виолета Иванова Димова
Виолета Русинова Русева
Виолета Атанасова Георгиева
Генчо Тодоров Йорданов

Георги Върбанов Димитров
Георги Димитров Димитров
Георги Александров Чакъров
Горица Пантева Дончева
Денка Кънчева Георгиева
Димитър Кънев Димитров
Елена Михайлова Якова
Иван Петров Иванов
Илия Великов Николов
Йонка Златева Върбанова
Йорданка Тодорова Прашанова
Йорданка Самуилова Романова
Киро Йорданов Маринов
Кънчо Димитров Кънев
Любомир Йосифов Ламбев
Марин Василев Маринов
Марина Руменова Костадинова
Мария Костаданова Йосифова
Пенка Николова Иванова
Петранка Кирилова Маринова
Пламен Петров Минев
Рашко Михайлов Рашков
Стефан Иванов Христов
Стоян Александров Андреев
Стоянка Желязкова Антонова
Христо Георгиев Христов
Христо Иванов Христов
Цонка Маринова Илиева
Юлия Николова Добрева

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:

Георги Йорданов Станчев

Стефка Куманова Георгиева

Евдокия Димитрова Кръстева

МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ:

Марина Руменова Костадинова – председател

Димитрина Йорданова Георгиева

Ива Ангелова Колева

Георги Върбанов Димитров

Нколай Георгиев Николов

Николай Димитров Николаев

Ивелина Димитрова Петрова

     КЛУБ НА ВЕТЕРАНИТЕ СОЦИАЛИСТИ:

Георги Кръстев Некезов – председател

Кръстина Богданова Костадинова

Галинка Любенова Калчева

Евдокия Димитрова Кръстева

Христо Стоянов Андреев

Христо Георгиев Христов

Розана Борисова Некезова

Симеон Маринов Калчев

Иван Петров Иванов

Петър Маринов Петров

Димитър Стоянов Трифонов

Димитър Йорданов Трифонов

Киро Йорданов Маринов

Снежана Цокова Кънева

Стефан Ганчев Стефанов

Йорданка Ангелова Стоянова

Венета Атанасова Христова

Георги Николов Гуглев

Лилка Георгиева Димитрова

Анка Йорданова Тодорова

Пенка Иванова Илиева

Тодора Георгиева Стайкова

      ОБЕДИНЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ СОЦИАЛИСТКИ В БСП:

Галинка Любенова Калчева – председател

Виолета Русинова Русева

Кръстина Богданова Костадинова

Величка Ангелова Николова

Валентина Иванова Димова

Евдокия Димитрова Кръстева

Розана Борисова Некезова

Венета Атанасова Христова

Лилка Георгиева Димитрова

Горица Пантева Дончева

Пенка Иванова Илиева

Тодора Георгиева Стайкова

Нели Илиева Манафова

Мария Костадинова Йосифова

Цонка Маринова Илиева

Петранка Кирилова Маринова

Виолета Атанасова Георгиева

Елена Тодорова Досева

Елена Михайлова Якова

Денка Кънчева Георгиева

Информация за участието на БСП в местната власт:

 

Четири мандата кмет на общината е Георги Александров Чакъров – 2003-2007 г., 2007-2011 г., 2011-2015 г., 2015 - 2019 г. - на Местни избори 2015 е избран на първи тур. Неговата кандидатура е издигната като независим кандидат-кмет, подкрепена от БСП.

Член е на БСП. От 4 мандата е член на ИБ на ОбС на БСП Полски Тръмбеш и към настоящия момент е заместник-председател на ОБлС на БСП Велико Търново.

Георги Чакъров е роден през 1963 г. в гр. Полски Тръмбеш, където завършва и средното си образование, в СОУ «Ц. Церковски». Своето висше образование, специалност «Счетоводна отчетност», завършва в СА «Д.А.Ценов» - Свищов. Натрупва стаж по специалността си като счетоводител, главен счетоводител и началник управление икономическо в община Полски Тръмбеш. Също така има мениджърски опит като изпълнителен директор на фирми, развиващи дейност в родния му град. Женен е, с едно дете.       

Председател на временната управа и два мандата кмет на общината 1991-1995 г. и 1995-1999 година. е инж. Пламен Петров Минев 1990-1991 г.

Социалисти председатели на Общинския съвет са инж. Данчо Колев през мандата 1995-1999 г. и инж. Киро Йорданов Маринов – през мандата 2007-2011 г.

Представители на БСП в Общински съвет-Полски Тръмбеш:

МАНДАТ 2015 г. - 2019 г.:

Иван Петров Иванов

Васил Маринов Василев

Киро Йорданов Маринов

Росен Божанов Русанов

Пламен Петров Минев

През мандата 2011-2015 г.: д-р Виолета Русинова Русева, Георги Върбанов Димитров, Иван Петров Иванов и Христо Иванов Христов, или 4 съветника от 17 членен Об.С.

През мандата 2007-2011 г.: д-р Бонка Иванова Илиева, д-р Виолета Русинова Русева, инж. Пламен Петров Минев и инж. Киро Йорданов Маринов, или 4 съветника от 17 членен Об.С.

През мандата 2003-2007 г.: – д-р Бонка Иванова Илиева, д-р Виолета Русинова Русева, инж. Данчо Илиев Колев, инж. Пламен Петров Минев и Христо Иванов Христов, или 5 съветника от 17 членен Об.С.

През мандата 1999-2003 г.: д-р Бонка Иванова Илиева, Георги Александров Чакъров, инж. Данчо Илиев Колев, инж. Пламен Петров Минев, Симеон Маринов Калчев и Снежана Тодорова Иванова, или 6 съветника от 21 членен Об.С.

През мандата 1995-1999 г.: д-р Бонка Иванова Илиева, Веселинка Кънева Генова, Георги Александров Чакъров, инж. Данчо Илиев Колев, Димитър Кънев Димитров,Йорданка Тодорова Прашанова, Рашко Михайлов Рашков, Симеон Маринов Калчев, Снежана Тодорова Иванова, Стефан Иванов Христов, Тодор Николов Тодоров и Христо Иванов Христов или 12 съветника от 29 членен Об.С. 

Кметове на населени места от БСП:

МАНДАТ 2015 г. - 2019 г.

Любомир Йосифов  - с. Петко Каравелово

Анка Личева – с. Павел

Тихомир Маринов – с. Куцина

Петранка Маринова – с. Масларево 

Димитър хр.Димитров – с. Иванча 

Денка Кънчева – с. Каранци 

Александър Коев – с. Стефан Стамболово

Генчо Йорданов – с. Вързулица

МАНДАТ 2011  г. - 2015 г.

Петранка Кирилова Маринова - с. Масларево, Георги Йорданов Станчев - с. Иванча, Любомир Йосифов Ламбев - с. Петко Каравелово и Димитър Иванов Димитров - с. Орловец, а кметски наместници са Денка Кънчева Георгиева - с. Каранци, Генчо Тодоров Йорданов - с. Вързулица и Александър Петков Коев - с. Стефан Стамболово.

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи