За община Златарица и ОбС на БСП

Община Златарица се намира в източната част на област Велико Търново и граничи с общините Елена, Велико Търново, Стражица и Антоново (област Търговище). Състои се от 24 населени места - 1 град и 23 села/ с общински център град Златарица, 2 кметства – селата Горско Ново село и Родина и 8 населени места с кметски наместници. Напълно обезлюдените населени места са 4 – селата Горско Писарево, Дуровци, Рекичка и Чуката. Селата със жители от 1–5 бр. са: Делова махала, Овощна, Чистово, Новогорци и Горна Хаджийска. Село Дединци е с 12 живеещи и село Чешма - с 13. Разпределението на населението по населени места на общината е както следва: гр. Златарица – 2635 души, с. Горско Ново село – 657 души, с. Родина – 566 души, с. Калайджии – 158 души, с. Сливовица – 144 души, с. Росно – 133 души, с. Резач – 121 души, с. Средно село – 88 души, с. Разсоха – 82 души, с. Долно Шивачево – 70 души, с. Дълги Припек – 62 души, с. Дедина – 55 души, с. Равново – 24 души.

Общата площ на територията на общината е 232 676 дка. Община Златарица попада върху първите гънки на Предбалкана. Северната част на общината има равнинен характер. По-голямата част от територията й е с хълмист релеф, образуван от редица ниски и средно високи ридове, успоредни на главната Старопланинска верига. Те са дълбоко прорязани от напречни проломи, в които текат Златаришка и Бебровска река. Най-ниските части имат надморска височина около 100 м, а най-високите 900 м. Географското разположение на общината обхваща предимно планински и предпланински терени. Това обуславя разпокъсаността, маломерността и отдалечеността на голяма част от земеделските земи. Преобладават малките лични стопанства. Растителността попада в дъбовата зона на предпланинския лесорастителен район. Дъбовете образуват чисти или смесени насаждения. Обликът на ландшафта, характерен за Предбалкана и дървесните видове, определят дивечовото стопанство.

В общината са разкрити три селищни могили, близо до град Златарица, възникнали през средния неолит и са продължили съществуването си през ранния и средния халколит. Не са локализирани селища от бронзовата и ранножелязната епоха. Има много надгробни могили, които се отнасят към тракийските. Точно датиране на всички могили не може да се направи, тъй като на много от тях липсва датировъчен материал и предмети. От проучванията е установено, че те са насипвани през три основни периода: първи период – ХІV-ХІІ в. пр.н.е., втори период – VІІ в. пр.н.е., и трети – VІІ-ХІV в. Открити са паметници от ранновизантийската епоха, които са частично проучени. Не са регистрирани паметници и поселения от времето на Първото българско царство. Разкрита е средновековна църква /ХІІІ – ХІV в./ в землището на с. Горско Ново село, която е в процес на проучване.

След Oсвобождението Златарица съществува като самостоятелна административна единица. Сто години по-късно с указ на МС Златарица отново се обособява като община в бившия Великотърновски окръг с център град Златарица. Селищата от общината са създадени още преди Освобождението – през Втората българска държава.

Името на гр. Златарица е свързано с добиването на златоносен пясък от реката. Този занаят е усвоен от рударите, които са се установили в този район след потушаването на Чипровското въстание. Според фермана на султан Селим през 1791 г. Златарица е имала 440 къщи. В района на общината има три селищни могили от преди 6-7 хиляди години. В местността „Градището“ има останки от крепост и крепостни стени. На юг от Златарица минава Римският път за Цариград.

В град Златарица има изградени 2 исторически музеи с местно значение - един от които е бившето модерно за времето си класно училище, построено през 1860 г. Църквата-храм „Св. Николай” в гр. Златарица е обявена за паметник на културата. Уникална е със своите стенописи, икони и архитектурен стил.

Родно място е на народния учител Никола Златарски, синовете му проф. д-р Васил Златарски - историк и проф. Георги Златарски - професор по геология и на литературните критици Иван Мешеков и Иван Радославов, в чест на които от 1992 г. в Златарица през две години се връчват национални награди за литературна критика.

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи